ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor alle leveringen en diensten, welke door ons en/of door onze onderleveranciers en/of door onze onderaannemers worden verricht, reeds verricht zijn of nog worden verricht.

2.

AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.

3.

OPDRACHTEN
Een opdracht wordt geacht eerst tot stand te zijn gekomen wanneer de opdracht door ons schriftelijk bevestigd is, dan wel begonnen is met de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever blijft aan de opdracht gebonden, zolang de opdracht door ons niet geweigerd is.

4.

LEVERING EN LEVERINGSTIJD
Leveringen van goederen met een netto factuurbedrag boven € 5000,- geschiedt inclusief verpakking en franco. Speciale en dure emballage wordt in rekening gebracht. Vertraagde levering ten gevolge van overmacht aan onze zijde geeft de opdrachtgever geen recht de opdracht te annuleren en/of schadeloosstelling te vorderen.

5.

TRANSPORTSCHADE
Verzending van goederen gebeurt voor risico van de koper. Schade dient onmiddellijk aan de vervoerder gemeld te worden met inachtneming van de aanwijzingen van de vervoerder. De wijze van verpakkingen en transport worden door ons bepaald.

6.

SCHEMA’S EN ANDERE CONSTRUCTIEVE GEGEVENS
Tekeningen, ontwerpen e.d. blijven ons eigendom en mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagemaakt of aan derden ter beschikking gesteld worden. Zij zijn verder geheel vrijblijvend. Schema’s en constructieve gegevens behoeven door ons niet verstrekt te worden. Alle software sources blijven ons eigendom en worden niet aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

7.

INBREUKEN OP RECHTEN VAN DERDEN
Indien de opdrachtgever ons opdraagt artikelen te vervaardigen naar tekening, modellen, monsters of andere van de opdrachtgever afkomstige aanwijzingen, neemt de opdrachtgever de volle garantie op zich, dat door de fabricage en/of levering van deze artikelen geen recht van derden wordt aangetast. Indien derden op grond van enig beweerd recht tegen de fabricage en/of levering van het betreffende product bezwaar maken, zijn wij gemachtigd terstond de fabricage en/of levering te staken, daarvan kennis te geven aan de opdrachtgevers en vergoeding van de gemaakte kosten benevens schadevergoeding van de opdrachtgever te verlangen, zonder dat wij jegens opdrachtgever of derden tot schadevergoeding gehouden zijn.

8.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
a. Voor delen, door ons zelf vervaardigd, is de aansprakelijkheid van ons voor materialen en/of fabricagefouten beperkt tot een jaar vanaf het tijdstip van levering.
b. Voor delen door ons betrokken van derden gelden de garantiebepalingen van deze derden.
c. Wij zijn niet aansprakelijk voor materialen en/of constructies door opdrachtgever aan ons verstrekt respectievelijk voorgeschreven
d. Wanneer fouten, storingen en gebreken toe te schrijven zijn aan ondeskundige behandeling door de opdrachtgever of diens personeel, of aan wijzigingen of reparaties door de opdrachtgever, diens personeel of derden gedurende de garantietermijn verricht, zijn wij niet aansprakelijk.
e. Garantie houdt nimmer meer in dan de vervanging door een identiek of gelijkwaardig product/onderdeel, de defecte apparatuur dient aangeleverd te worden. Voor uitvoering van garantie bij de klant worden de voorrijkosten en eventuele extra werkzaamheden in rekening gebracht, het een en ander ter beoordeling van XARMAC SYSTEMS.
f. Reparatie of vervanging behoeft uitsluitend plaats te hebben binnen Nederland.
g. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke of redelijke toleranties geven de opdrachtgever geen recht op reclame, afkeuring, vervanging, nietig verklaring van de overeenkomst of vergoeding van schade.
h. Voor bedrijfs- of andere schade, hoe dan ook ontstaan, waaronder alle schade berokkend aan derden, hetzij direct hetzij indirect, kunnen wij nooit aansprakelijk worden gesteld door de opdrachtgever die ons zal vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden en de opdrachtgever is gehouden ons schadeloos te stellen voor alle kosten, schade of interesses, die uit rechtsvordering van derden voor ons kunnen ontstaan.
i. Door overmacht verliest een eventueel boetegeding haar kracht. Onder overmacht worden ernstige storingen in ons bedrijf of van onze leveranciers begrepen.
j. Goederen, waarvoor een beroep op garantie wordt gedaan, moeten met een duidelijke omschrijving van de klacht onmiddellijk franco aan ons worden opgezonden.
k. De beoordeling of goederen al dan niet voor vervanging of vergoeding in aanmerking komen berust uitsluitend bij ons.
l. Goederen door ons geleverd en gefactureerd en door ons opgeslagen in ons pand voor levering op afroep of wachtend op ophalen door de opdrachtgever dienen door de opdrachtgever verzekerd te worden tegen brand/diefstal en ander onheil. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid voor deze goederen af.

9.

UITVOERING VAN DE OPDRACHT
a. Wij zijn, wanneer wij de werkzaamheden - waar, van welke aard en om welke reden dan ook - verrichten, reeds verricht hebben of nog verrichtten zullen aan enig voorwerp, zij het een vaartuig, een machine-installatie of welk voorwerp dan ook, en onverschillig of dat voorwerp al dan niet daarvoor aan onze zorgen is toevertrouwd, niet aansprakelijk voor schade, welke onverhoopt mocht ontstaan aan dat voorwerp en/of andere voorwerpen, van de opdrachtgever of van anderen, of aan hetgeen zich daarop of daarin bevindt of daarvan een deel uitmaakt of aan personen, welke zich in dat voorwerp, daarop of daarbij bevinden, onverschillig of die schade veroorzaakt is door personen, die in dienst van ons zijn of door ons worden gebruikt, of op andere wijze.
b. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade als voormeld, die op welke wijze ook mocht ontstaan bij het verplaatsen van het bedoelde voorwerp voor, gedurende of na de werkzaamheden.
c. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade als voormeld, indien na afloop der werkzaamheden het voorwerp onder ons toezicht blijft, hetzij omdat de opdrachtgever zulks wenst, hetzij omdat het door de opdrachtgever het verschuldigde niet geheel is voldaan, of om welke reden dan ook.
d. In de gevallen omschreven in de vorige alinea’s van deze bepaling worden zij, die zich in, op of bij het voorwerp ophouden, voorts zij, die daaraan of daarvoor werkzaamheden verrichten - onder wie ook het door ons gebruikte personeel, dat niet in onze dienst is, wordt begrepen - geacht onder het bevel te staan van een door de opdrachtgever aangestelde beheerder van het voorwerp (b.v. onder bevel van de gezagvoerder, indien het voorwerp een vaartuig is), zelfs indien het voorwerp geen beheerder heeft of zich daarop geen beheerder bevindt.
e. De opdrachtgever zal, wanneer wij ter zake van schade als hiervoor omschreven, of ter zake van enig voorval op, in of met het voorwerp, of ter zake van enig voorval met de werkzaamheden ten behoeve van het voorwerp in verband staande, door derden mocht worden aansprakelijk gesteld, wij te dier zake hebben te vrijwaren.
f. Hetgeen hiervoor door ons is bedongen, met inbegrip van de verplichting tot vrijwaring, wordt door ons mede bedongen ten behoeve van de personen, die in dienst van ons zijn of door ons gebruikt worden en aan wier schuld de schade mocht zijn toegeschreven, zomede ten behoeve van de werkgever van de genoemde personen, voor zover deze niet in dienst van ons zijn.
g. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor bedrijfs-, stillig-, vertragings- of andere schade, hoe dan ook ontstaan, hetzij direct, hetzij indirect als gevolg van de in deze bepaling bedoelde gebeurtenissen.
h. Tenzij anders overeengekomen, worden alle afkomende materialen ons eigendom.
i. Indien door ernstige overmacht de opdracht niet verder uitgevoerd kan worden, zal XARMAC SYSTEMS nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele schade, zal nooit terugbetaling van eventuele voorschotten geëist kunnen worden en dienen eventuele kosten, die nog door XARMAC SYSTEMS gemaakt worden in verband met de opdracht (ook als XARMAC SYSTEMS niet tot levering van de gewenste diensten of goederen kan overgaan in verband met de ernstige overmacht) voldaan te worden.
j. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook ontstaan, aan/door software.
k. Wij zijn niet aansprakelijk voor het uiteindelijke eindproduct.

10.

MONTAGE
a. Ook wanneer montage van de af te leveren goederen in de overeenkomst inbegrepen is, behoren niet tot de verplichting van ons: opgraaf-, funderings-, metsel-, timmer-, verf en dergelijke werkzaamheden, het leveren van sjouwershulp, het beschikbaar stellen van de overdekte afsluitbare ruimten en van hijsgereedschappen, het leveren van hulpmaterialen voor de montage, als stophout, onderlegmateriaal, cement, lood, brandstof, olie, verlichting, elektrische energie, perslucht, verwarming, poetsmateriaal etc. voor zover niet anders bepaald en door ons schriftelijk is bevestigd.
b. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen, dat de montage in elk opzicht ongehinderd kan aanvangen en geregelde voortgang kan vinden. De kosten, welke zijn ontstaan doordat aan één en ander niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor de rekening van de opdrachtgever.
c. De kosten van montage en de reis- en verblijfkosten van monteurs worden afzonderlijk berekend. Nadat de gemonteerde goederen in werking zijn gesteld, wordt de montage geacht te zijn voltooid. Een inlooptijd van gemonteerde machinerieën wordt niet tot de montage gerekend.
d. Indien montage van de af te leveren goederen in de overeenkomst is inbegrepen, wij aansprakelijk zijn voor reparatiewerkzaamheden op grond van de hiervoor omschreven garantieverplichting en deze werkzaamheden niet door ons bedrijf kunnen geschieden, zullen wij terzake van de elders verrichte werkzaamheden nimmer meer aan de opdrachtgever behoeven te vergoeden dan het bedrag dat deze werkzaamheden op ons bedrijf zouden hebben gekost.

11.

BETALING
a. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koopprijs of aannemingssom ter keuze van ons contant bij de levering of binnen acht dagen na de factuur datum netto, zonder enige korting, ten gunste van de bank- of postrekening van XARMAC SYSTEMS te worden betaald.
b. Indien de omvang van de opdracht naar oordeel van ons daartoe aanleiding geeft, hebben wij het recht vooruitbetaling te verlangen in twee of meerdere termijnen, waarbij de eerste termijnbetaling zal plaats dienen te vinden bij de bestelling, en de laatste termijn uiterlijk bij de aflevering.
c. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats, zodra dit bekend is. Verrekening van wijzigingen der arbeidslonen en van de prijzen voor grondstoffen, materialen, onderdelen en van alle andere onkosten, alsmede verrekening van eventuele boeten en koersverschillen vindt plaats bij de aflevering.
d. Over elke te late betaling is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, gerekend vanaf de vervaldag, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, onverminderd de onmiddellijke opeisbaarheid van de betaling.
e. Is de opdrachtgever met enige betaling ten achter, zo worden alle door hem aan ons betaalde aannemings- en/of koopsommen terstond opeisbaar tot het volle bedrag ongeacht de stand van het werk, en kunnen wij de onmiddellijke betaling daarvan vorderen. Wij kunnen in dat geval de uitvoering van alle voor besteller in opdracht genomen orders opschorten, totdat al hetgeen in verband met het vorige opeisbaar geworden is, betaald is binnen een door ons te stellen termijn.
f. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaats gehad, kunnen wij alle voor besteller in opdracht genomen orders annuleren, onverminderd de ons verder toekomende rechten.
g. Alle door ons te maken kosten tot inning van de koopprijs of aannemingssom, daaronder begrepen wissel- en protestkosten, kosten van rechtsbijstand en proces- en executiekosten, kunnen door ons aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

12.

EIGENDOM
De eigendom van de goederen gaat eerst over op de opdrachtgever na volledige betaling van het afgeleverde, tenzij anders overeengekomen.

13.

ONTBINDING
Mocht opdrachtgever een bepaling dezer algemene voorwaarden en/of van enig ander beding der overeenkomst en/of nadere overeenkomst, niet nakomen, dan hebben wij het recht, om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, alle met betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren. De opdrachtgever is in dat geval alle door ons aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt, tegen de kostende prijs, inclusief lonen, over te nemen en ons verder schadeloos te stellen door betaling van 10% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van ons om volledige schadeloosstelling te vorderen en onverminderd alle andere aan ons toekomende rechten. De opdrachtgever is voorts verplicht ons te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de ontbinding.

14.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Alle geschillen van welke aard ook, deze overeenkomst betreffende of daarmee verband houdende, welke tussen koper en ons mochten opkomen, zullen worden berecht door de rechter tot wiens competentie onze onderneming behoort, volgens het Nederlandse recht.
 

 

De genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld. De prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Typefouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen verschillen met de werkelijkheid. Op al onze aanbiedingen zijn van toepassing onze leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Venlo Handelsregister nr. 12028694. De produkten blijven het eigendom van Xarmac Systems BV totdat de factuur compleet voldaan is.Copyright © 1991 - 2024 Xarmac Systems BV - Alle rechten voorhouden.